AKILIADA logo gif

Regulamin sklepu internetowego akiliada.pl

Ostatnia zmiana: 20 grudnia 2023
§ 1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców oraz do przedsiębiorców z nadanymi uprawnieniami konsumentów, korzystających ze Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy nim, a Klientem.
 3. Sprzedawcą jest AKIL Sp. z o.o., ul. Kniaziewicza 16b, 50-455 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881733 NIP: 8992892631, REGON: 388077105, o kapitale zakładowym w wysokości 30.000,00 PLN; e-mail: kontakt@akiliada.pl.
 4. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5.  Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na witrynie internetowej https://akiliada.pl/regulamin-sklepu/ pod nazwą: „Regulamin sklepu internetowego AKILIADA.PL”
§ 2 Definicje
 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.


 4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


 5. Przedsiębiorca o prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.


 6. Sklep internetowy – domena pozwalająca na dokonanie zakupu Towaru Sprzedawcy drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: www.akiliada.pl


 7. Sprzedawca – AKIL Sp. z o.o., ul. Kniaziewicza 16b, 50-455 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:8992892631, REGON:388077105, numer KRS: KRS 0000881733, e-mail:kontakt@akiliada.pl.


 8. Towar – dostępne wszelkie treści cyfrowe zamieszczane i udostępniane przez portal AKILIADA.PL będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.


 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


 10. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze strony Sklepu Internetowego, bez zamiaru zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.


 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru z Usługodawcą.


 12. Materiały multimedialne – wszelkie treści publikowane lub udostępniane w Serwisie przez AKiL Sp. z o.o. w dowolnej formie, w szczególności treści audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Materiały multimedialne w szczególności stanowią treści z gatunku edukacji i rozrywki.


 13. Usługa VOD – odpłatna audiowizualna usługa medialna, polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych Użytkownikowi w postaci Materiału Audiowizualnego, w celu jego obejrzenia za pośrednictwem Serwisu, w szczególności w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika;

 14. Pakiety – zakres oraz sposób w jakim Materiały multimedialne udostępniane są Użytkownikom. Pakiety mogą się różnić między sobą co każdorazowo określa umowa między AKiL Sp. z o.o. i danym Abonentem.  W przypadku każdego z Pakietów Abonent jest płatnikiem co oznacza, że ponosi koszt Usługi VOD oraz jednocześnie wskazuje Użytkowników uprawnionych do bezpłatnego korzystania z Serwisu przez okres wynikający z Umowy.


 15. Program AKILIADA  – udostępnianie w ramach wybranego pakietu treści multimedialnych oraz dostęp do Platformy VOD wraz ze świadczeniem Usługi VOD.


 16. Promocje — przez „Promocje” należy rozumieć korzyści finansowe oferowane Użytkownikowi przez Sprzedawcę w związku z korzystaniem z Programu AKILIADA;


 17. Subskrypcja — przez „Subskrypcję” należy rozumieć indywidualny, odpłatny dostęp Użytkownika do AKILIADY w formie abonamentu samoistnie odnawiającego się w trybie miesięcznym.


 18. Zewnętrzny dostawca – przez „Zewnętrznego Dostawcę” należy rozumieć podmioty dostarczające oprogramowanie, na którym opiera się Projekt AKILIADA (USCREEN);
§ 3 Przedmiot umowy

1. W ramach umowy Sprzedawca zobowiązuje się do tworzenia i zamieszczania materiałów audiowizualnych na Platformie VOD (www.krokietilama.pl), a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z tychże materiałów na zasadach przewidzianych w Regulaminie, a także do wnoszenia Opłat z tytułu Subskrypcji jako Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta.

2. Uzyskanie dostępu do materiałów audiowizualnych oraz Platformy VOD jest odpłatne. Wymaga wykupienia Subskrypcji na stronie www.akiliada.pl.

§ 4 Zawierania umowy

1. Użytkownik może nabyć Subskrypcję na czas określony w formie abonamentu miesięcznego. Wyboru abonamentu dokonuje na stronie https://akiliada.pl/ .

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony równy okresowi Subskrypcji, za jaki Subskrypcja została opłacona.

3. Subskrypcja jest przedłużana automatycznie. Użytkownik w każdej chwili może z niej zrezygnować, wysyłając prośbę z rezygnacją na adres e-mail: kontakt@akiliada.pl .

4. W razie nieuiszczenia opłaty za Subskrypcję, Umowa ulega niezwłocznemu rozwiązaniu.

5. Sprzedawca może:

a) powiadomić Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o upływającym okresie Subskrypcji;

b) powiadomić za pomocą poczty elektronicznej o wygaśnięciu Subskrypcji;

c) powiadomić Użytkownika o czynnościach koniecznych do przedłużenia Subskrypcji, takich jak uaktualnienie danych karty, uzupełnienie danych karty itp.

d) zaproponować za pomocą poczty elektronicznej ponowne wykupienie Subskrypcji.

§ 5 Zakup Subskrypcji

1. Zakup Subskrypcji dokonywany jest na stronie https://akiliada.pl.

2. W celu nabycia Subskrypcji należy przejść na stronę https://akiliada.pl, wybrać Pakiet (Podstawowy, Standard lub Premium) i poprzez przycisk „Kupuję” przejść do koszyka https://akiliada.pl/koszyk/ .

3. Zakup Subskrypcji wymaga zaakceptowania Regulaminu. Ze względu na charakter świadczonych usług, zakup Subskrypcji jest jednoznaczny z podpisaniem oświadczenia o natychmiastowym rozpoczęciu realizacji Umowy przed upływem terminu odstąpienia od niej, co jest równoznaczne z dobrowolną rezygnacją Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy.

4. Umowa dotycząca Subskrypcji jest zawierana w momencie kliknięcia przycisku „Przejdź do płatności” w koszyku na stronie https://akiliada.pl/koszyk/ .

5. Opłata za Subskrypcję jest uiszczana z góry, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, na jaki Subskrypcja została wykupiona.

6. Dostęp do konta Użytkownika na Platformie VOD (www.krokietilama.pl) jest możliwy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy (dzień zaksięgowania uznawany jest za dzień zapłaty).

7. Jeśli Użytkownik nie dokona zapłaty w ciągu 7 dni po zakupie Subskrypcji, Sprzedawca uznaje, że Użytkownik zrezygnował z korzystania z Programu AKILIADA, a zawarta Umowa wygasa.

8. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczania Opłat / Opłaty w ramach wybranej przez siebie Subskrypcji w wysokości określonej podczas zakupu.

9. Cena, w jakiej został dokonany zakup Subskrypcji, jest ceną stałą dla danego Użytkownika pod warunkiem nieprzerwanej Subskrypcji.

10. Cena za subskrypcję obowiązuje dla jednego Użytkownika. Z konta może korzystać wyłącznie jego właściciel.

11. Kwoty podawane na stronie https://akiliada.pl są kwotami brutto.

12. Dokonanie opłaty jest możliwe za pomocą karty płatniczej .

13. Termin uiszczenia opłaty to 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zawarcie niniejszej Umowy.

14. Sprzedawca na życzenie Użytkownika wystawi fakturę VAT. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania Sprzedawcy niezbędnych do tej czynności danych. Przekazanie faktury VAT odbędzie się elektronicznie, na podany przez Użytkownika adres e-mail. 

15. Sprzedawca nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności, np. numeru karty płatniczej.

§ 6 Korzystanie z Programu AKILIADA

1. Użytkownik Programu AKILIADA jest zobowiązany korzystać z niego zgodnie z Regulaminem.

2. Korzystanie z Programu AKILIADA obejmuje:

a) W PAKIECIE PODSTAWOWYM, w którego skład wchodzi:

I: PACZKA STARTOWA

• Przewodnik dla nauczyciela lub rodzica;
• List powitalny od bohaterów Akademii Krokieta i Lamy;
• Scenariusz na ceremonię otwarcia AKILIADY;
• Spersonalizowany numer startowy dla dzieci;
• Baner na stronę internetową;
• Scenariusz zabaw ruchowych na rozgrzewkę;
• Grupowa tablica postępu;
• Tablica postępu dla dzieci;
• Pakiet startowy z kartami aktywności dla dzieci.

II: PACZKA COMIESIĘCZNA

• Film – odcinkowa przygoda olimpijska;
• Comiesięczne karty aktywności dla dzieci;
• Newsletter z paczką komunikacyjną.

III: PACZKA FINAŁOWA (zestaw materiałów do druku po ukończeniu przygody):
• Medal dla dzieci;
• Certyfikat dla nauczycieli lub rodziców;
• Dyplom dla placówki;
• Dyplom dla dzieci.

b) W PAKIECIE STANDARD, w którego skład wchodzi:

I: PACZKA STARTOWA

• Przewodnik dla nauczyciela lub rodzica;
• List powitalny od bohaterów Akademii Krokieta i Lamy;
• Scenariusz na ceremonię otwarcia AKILIADY;
• Spersonalizowany numer startowy dla dzieci;
• Baner na stronę internetową;
• Scenariusz zabaw ruchowych na rozgrzewkę;
• Grupowa tablica postępu;
• Tablica postępu dla dzieci;
• Pakiet startowy z kartami aktywności dla dzieci.

II: PACZKA COMIESIĘCZNA

• Film – odcinkowa przygoda olimpijska;
• Comiesięczne karty aktywności dla dzieci;
• Newsletter z paczką komunikacyjną.

III: PACZKA FINAŁOWA (zestaw materiałów do druku po ukończeniu przygody):
• Medal dla dzieci;
• Certyfikat dla nauczycieli lub rodziców;
• Dyplom dla placówki;
• Dyplom dla dzieci.

IV: MATERIAŁ STANDARD
• możliwość udziału w minimum 2 szkoleniach online, za ukończenie których otrzyma się certyfikat udziału. Pierwsze szkolenie odbędzie się w wybranym terminie w I kwartale 2024 i będą mogły w nim wziąć udział osoby, które wykupiły dostęp do AKILIADY na minimum 5 miesięcy. Drugie szkolenie będzie miało miejsce najpóźniej w czerwcu 2024 i będą mogły w nim wziąć udział osoby, które wykupiły dostęp do AKILIADY na minimum kolejne 5 miesięcy.

c) W PAKIECIE PREMIUM, w którego skład wchodzi:

I: PACZKA STARTOWA

• Przewodnik dla nauczyciela lub rodzica;
• List powitalny od bohaterów Akademii Krokieta i Lamy;
• Scenariusz na ceremonię otwarcia AKILIADY;
• Spersonalizowany numer startowy dla dzieci;
• Baner na stronę internetową;
• Scenariusz zabaw ruchowych na rozgrzewkę;
• Grupowa tablica postępu;
• Tablica postępu dla dzieci;
• Pakiet startowy z kartami aktywności dla dzieci.

II: PACZKA COMIESIĘCZNA
• Film – odcinkowa przygoda olimpijska;
• Comiesięczne karty aktywności dla dzieci;
• Newsletter z paczką komunikacyjną.

III: PACZKA FINAŁOWA

(zestaw materiałów do druku po ukończeniu przygody):
• Medal dla dzieci;
• Certyfikat dla nauczycieli lub rodziców;
• Dyplom dla placówki;
• Dyplom dla dzieci.

IV: MATERIAŁ PREMIUM

• możliwość udziału w minimum 2 szkoleniach online, za ukończenie których otrzyma się certyfikat udziału. Pierwsze szkolenie odbędzie się w wybranym terminie w okresie od września 2023 do stycznia 2024 i będą mogły w nim wziąć udział osoby, które wykupiły dostęp do AKILIADY na minimum 5 miesięcy. Drugie szkolenie będzie miało miejsce w wybranym terminie w okresie od lutego 2024 do czerwca 2024 i będą mogły w nim wziąć udział osoby, które wykupiły dostęp do AKILIADY na minimum kolejne 5 miesięcy.
• Dostęp do całej platformy Akademii Krokieta i Lamy na okres zakupu dostępu do AKILIADY;

3. Materiały multimedialne oraz dostępy do platformy VOD dostarczane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres e-mail, który wskazał Klient w formularzu zamówienia.

4. Wszelkie materiały multimedialne, które udostępniane są w ramach Programu AKILIADA, w żaden sposób nie mogą być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, a także zakłócający korzystanie z platformy przez innych Użytkowników. Użytkownik nie może:

a) naruszać integralności systemu informatycznego platformy VOD;

b) podejmować działań mających na celu pozyskanie danych dostępowych innych Użytkowników;

c) podejmować działań mających na celu obejście systemu płatności za Subskrypcję;

5. Ponieważ Projekt AKILIADA opiera się na platformie USCREEN od Zewnętrznego Dostawcy, może on prowadzić prace techniczne i informatyczne, które chwilowo uniemożliwią korzystanie z Platformy VOD.

6. Minimalne wymagania techniczne do korzystania z Projektu AKILIADA, które Użytkownik musi sprawdzić przed zawarciem umowy:

a) posiadanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari;

b) posiadanie stałego dostępu do Internetu;

c) posiadanie aktywnej skrzynki e-mail;

7. Zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła do platformy VOD, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym należy do Użytkownika.

8. Jeśli Użytkownik stwierdzi, że jego dane logowania zostały przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany natychmiast powiadomić Strażnika drzewa poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@akiliada.pl .

9. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym, które nie wykupiły Subskrypcji, jest zabronione.

10. W przypadku, gdy Sprzedawca jest w gotowości do wykonania Umowy i dostarczania Materiałów Audiowizualnych, a Użytkownik nie chce lub nie może korzystać z tych zasobów z przyczyn leżących po jego stronie, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot Opłat za dokonaną Subskrypcję.

§ 7 Postępowanie w przypadku naruszeń
 1. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Programu AKILIADA niezgodnie z Regulaminem, Sprzedawca może trwale usunąć konto Użytkownika. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

 2. Usunięcie konta Użytkownika może nastąpić w sytuacji, gdy:

  a) Użytkownik podszywa się pod jakąkolwiek osobę trzecią;

  b) Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu;

  c) Użytkownik narusza prawa własności intelektualnej przysługujące Programowi AKILIADA, innym Użytkownikom lub osobom trzecim;

  d) Użytkownik próbuje korzystać z Programu AKILIADA przy próbie obejścia systemu płatności;

  e) Umowa ulega wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

 3. Przed trwałym usunięciem konta z powodu naruszeń Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony mailowo. Użytkownik może złożyć wyjaśnienia, jednak decyzja o pozostawieniu lub usunięciu konta należy do Sprzedawcy.

 4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia konta, przesyłając Sprzedawcy odpowiednie żądanie na adres kontakt@akiliada.pl .
§ 8 Zobowiązania sprzedawcy

1. Sprzedawca jest zobowiązany przygotowywać i udostępniać Materiały multimedialne publikowane na platformie VOD oraz dostarczane pocztą elektroniczną z należytą starannością. 

2. Początek biegu terminu dostawy towaru liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Usługodawcy i liczony jest w Dniach Roboczych.

3. Materiały multimedialne zamówione w ramach abonamentu dostarczane są w wersji cyfrowej.

4. Materiały pokazane na stronie (z paczki startowej, comiesięcznej oraz finałowej) są poglądowymi mockupami i zastrzegamy sobie prawo do kosmetycznych zmian w trakcie trwania projektu.

5. Sprzedawca udostępnia Klientowi towar w wersji cyfrowej:

a) za pośrednictwem e-maila
b) za pośrednictwem wygenerowanych dostępów do platformy VOD

6. Materiały multimedialne dostarczone zostaną:

a. PAKIET PODSTAWOWY, STANDARD ORAZ PREMIUM:

I. Paczka startowa :
• w przedsprzedaży wysyłka materiałów nastąpi od 31 sierpnia 2023;
• kupno po 31 sierpnia 2023, w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty

II. Paczka comiesięczna:
• z ostatnim dniem miesiąca

III. Paczka finałowa:

• 3 dni robocze przed finałem

IV. Dostępy do szkoleń on-line (pakiet standard oraz premium – po spełnieniu warunków z §6 pkt 6b, iv.):
• 1 szkolenie – w 1 kwartale 2024
• 2 szkolenie – w czerwcu 2024

v. Dostęp do platformy Akademii Krokieta i Lamy na okres zakupu dostępu do AKILIADY
• w przedsprzedaży wysyłka dostępów nastąpi od 31 sierpnia 2023;
• kupno po 31 sierpnia 2023, w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty

7. Użytkownik może korzystać z Materiałów audiowizualnych w przeglądarce internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Może skopiować treści na użytek własny oraz cytować. Udostępnianie Materiałów audiowizualnych w całości osobom trzecim jest zabronione.

8. Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane Materiały multimedialne będą w pełni odpowiadały oczekiwaniom Użytkownika.

9. Sprzedawca ma obowiązek informować Użytkownika o istotnych okolicznościach, zmianach i problemach technicznych związanych z korzystaniem z Platformy VOD.

10. Sprzedawca ma prawo do pytania Użytkowników o poziom zadowolenia z korzystania z Programu AKILIADA.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy;

b) nie otrzymania Materiałów audiowizualnych w tym dostępu do platformy VOD np. w wyniku podania nieprawidłowego adresu e-mail, niedostępności łącza internetowego;

c) utratę danych niezbędnych do logowania;

d) problemy techniczne związane z dokonywaniem płatności z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy;

e) skutki opóźnień Użytkownika w płatnościach za dostęp do Programu AKILIADA;

f) skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

g) skutki siły wyższej;

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług itp.

§ 9 Promocje

1. Sprzedawca może podjąć decyzję o Promocjach, uprawniających do korzyści finansowych dla Użytkownika. Promocje mogą przykładowo obejmować:

a) przedłużenie Subskrypcji po cenie, w jakiej nastąpił pierwotny zakup Subskrypcji, pomimo wyższej aktualnej ceny Subskrypcji;

b) zniżki i rabaty dla Użytkownika za działania rekomendacyjne.

Powyższa lista Promocji nie jest zamknięta i Sprzedawca może przyznawać także inne przywileje finansowe Użytkownikowi.

2. Promocje mogą być przyznawane na czas określony lub nieokreślony.

3. Promocje mogą obejmować wszystkich Użytkowników lub wybranych Użytkowników.

4. Korzystanie z Promocji nie jest obowiązkowe.

5. Sprzedawca nie odpowiada za pominięcie przez Użytkownika informacji o Promocjach (pominięcie wiadomości o zniżce w skrzynce pocztowej lub publikacji na AKILIADA.PL, zakwalifikowanie jej jako spam lub próba skorzystania z Promocji w późniejszym terminie niż przewidziany Promocją).

§ 10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia w Sklepie zamówienia prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.

3. Dodatkowo Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników/Klientów usługę Newslettera.

a. Otrzymywanie wiadomości w ramach działania Newslettera możliwe jest po podaniu imienia i adresu e-mail;

b. Klient może zapisać się do Newslettera poprzez wypełnienie Formularza na stronie www akiliada.pl;

c. Usługa Newslettera polega na bezpłatnym przesyłaniu

Użytkownikowi/Klientowi za jego zgodą wiadomości mailowych o charakterze marketingowym, w tym zwłaszcza dotyczących oferty Sprzedawcy – promocji, kodów zniżkowych, nowości towarowych.

d. W przypadku woli rezygnacji z tej usługi lub zmiany danych, Klient wybiera jedną z opcji anulacji subskrypcji Newslettera lub zmienienia danych kontaktowych widniejących jako osobne pole w stopce każdej z wiadomości mailowych kierowanych przez Sprzedawcę w ramach wspomnianej usługi.

4. Użytkownik oraz Klient zobowiązany jest do:

a. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich;

b. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Użytkownika oraz Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11 Odstąpienie od umowy i niezgodność towaru z umową

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

2. Tryb postępowania reklamacyjnego:

a. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia Towaru w posiadanie odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczające będzie wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

b. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe i nie warunkuje prawidłowości skorzystania z tego prawa.

c. Reklamacje związane z Towarem lub ze świadczeniem Usługi Sprzedaży oraz Usług Elektronicznych Klient bądź Konsument może składać na przykład:

I. pisemnie na adres: ul. Kniaziewicza 16b, 50-455 Wrocław

II. w formie elektronicznej na adres: kontakt@akiliada.pl .

d. W opisie reklamacji Klient lub Konsument powinien podać:

I. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

II. żądania Klienta/Konsumenta;

III. dane kontaktowe składającego reklamację.

e. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsumentowi przysługuje dodatkowo:

a. żądanie naprawy lub wymiany Towaru,
b. żądanie obniżenia ceny Towaru i zwrotu części wpłaconych środków.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy usługa świadczona elektronicznie została dostarczona w całości, a Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości (dotyczy w szczególności kart pracy, ebooków czy kursów, które zostały przekazane w całości).

5. Zapisy zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą także Przedsiębiorcy o prawach konsumenta, jeśli przewidują to odrębne przepisy prawa polskiego.

§ 12 Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.

2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do:

a. ich indywidualnej kontroli

b. ich sprostowania i uzupełnienia

c. ich usunięcia

d. ograniczenia ich przetwarzania

e. ich przeniesienia

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Podanie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale w określonych przypadkach wskazywanych każdorazowo w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego – brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować uniemożliwieniem złożenia zamówienia.

4. Umożliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
Internetowym.

5. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować
się:

a. pisemnie na adres: ul. Kniaziewicza 16b, 50-455 Wrocław

b. w formie elektronicznej na adres: kontakt@akiliada.pl

6. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady szczegółowo wskazane w Polityce Prywatności.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania spraw i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami rozstrzygnięciu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:

  a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

  c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 14 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym Regulaminie, o których Użytkownik będzie informowany drogą mailową.

 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.